O nama

Udruga Bez granica

Udruga BEZ GRANICA je nositelj projekta i tijekom njegova trajanja nastavit će sa razvojem i provedbom programa za zajednicu. Organizirat će programe predavanja o društveno korisnom učenju, individualne i grupne rasprave na temu stvarnih potreba u zajednici, nastavit će programe filmskih i glazbenih večeri. Održat će se radionice na temu izrade VR/AR aplikacija i serija radionica o alternativnom izdavaštvu.

Kroz projekt će za Društveni centar Drenova biti izrađen vizualni identitet, mrežne stranice centra, kao i promotivni video te brošura o aktivnostima u društvenom centru.

Zgrada Društvenog centra Drenova kroz ovaj projekt bit će adaptirana. Zamijenit će se krov i stolarija, a popravit će se i izolirati dio fasade na istočnoj strani objekta. Ovo ulaganje omogućit će cjelogodišnji rad u društvenom centru. Zgrada koja je gradsko vlasništvo bit će energetski, ekološki i građevinski znatno unaprijeđena u odnosu na sadašnje stanje.

Udruga Smart

Udruga za razvoj civilnog društva SMART u okviru ovog projekta zadužena je pripremu i provedbu obrazovnih i mentorskih programa za provoditelje projekta i druge zainteresirane lokalne organizacije civilnoga društva radi jačanja njihovih kapaciteta u području menadžmenta neprofitnih organizacija. Uz to, SMART će pružati podršku Udruzi Bez granica u procesu razvoja suradničkog i sudioničkog modela upravljanja Društvenim centrom te volonterskog programa centra. Od 1999. do danas SMART se profilirao kao vrijedan i pouzdan partner i mentor brojnim udrugama u Rijeci i Hrvatskoj, a kroz ovaj projekt nastavlja ostvarivati svoju misiju pružanja podrške razvoju civilnoga društva i lokalnih zajednica.

Udruga Dren

Udruga DREN će u društvenom centru nastaviti razvijati i provoditi programe na temu biljke drena –  drenjule. Organizirat će se predavanja o promicanju zdravlja i prevenciji bolesti, o zdravstvenim i nutritivnim svojstvima drena. Provest će se radionice o uzgoju i preradi, očuvanju nasada i ažuriranju postojećeg katastra drena. Bit će predstavljen i volonterski program Usvoji drenjulu. Nastavit će se s održavanjem manifestacije Dana drenjule.

Grad Rijeka

Grad Rijeka pruža podršku razvoju OCD-a i uspostavljanju Društvenog centra Drenova kao vlasnik zgrade na adresi Drenovski put 138 i 138a daje prostor na korištenje za navedenu funkciju. Predstavnici Grada uključeni su u aktivnosti oko obnove (adaptacije) prostora. Također, aktivno će sudjelovati u procesu uspostave modela upravljanja Društvenim centrom Drenova.

Ukupan broj planiranih aktivnosti za građane kroz dvije godine trajanja projekta je 62.

Ukupan planirani broj suradnika na programima za građane je 35.

Lenta DCD partneri