Program mentoriranja

U okviru projektnog elementa 1. provest će se dvije (2) skupine aktivnost. Prva će biti usmjerena na osnaživanje kapaciteta prijavitelja i partnera te drugih lokalnih organizacija radi stvaranja temelja za povećanje kvalitete njihovog rada, postizanja programske i financijske održivosti  te kontinuiteta u provedbi aktivnosti društvenog centra po završetku ovog projekta (aktivnost 1.1.). Druga skupina aktivnosti (aktivnost 1.2.) bit će usmjerena na provedbu raznovrsnih aktivnosti u okviru programa razvoja zajednice u društvenom centru i namijenjena je široj ciljanoj skupini, odnosno drugim organizacijama civilnoga društva i zainteresiranim građanima koji će, sukladno svojim potrebama i interesima, u njima moći sudjelovati kao korisnici, ali i aktivni sudionici u procesu osmišljavanja, planiranja i provedbe budućih aktivnosti društvenog centra.

Aktivnost 1.1. Edukacijsko-mentorski program izgradnje kapaciteta organizacija civilnoga društva

U okviru Aktivnosti 1.1. provest će se kontinuirani edukacijsko-mentorski program izgradnje i razvoja kapaciteta organizacija civilnoga društva (prijavitelja, partnera i drugih lokalnih organizacija) u 4 povezana područja odnosno tematske cjeline:

 1. Projektni menadžment, upravljanje EU projektima i administracija, monitoring i evaluacija projekata
 2. Procjena potreba u zajednici
 3. Menadžment volonterskog programa
 4. Strateško planiranje, izvori i tehnike prikupljanja sredstava, izrada proračuna, pisanje prijedloga projekta za EU fondove

Edukacijsko-mentorski program provest će peteročlani tim stručnjaka/inja Udruge za razvoj civilnog društva SMART. Radi se o trenerima/icama i konzultantima/icama s dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima EU fondova, pripremi i provedbi obrazovnih programa usmjerenih razvoju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnoga društva te provedbi projekata razvoja i izgradnje lokalne zajednice.

Edukacijski program odvijat će se u formi poludnevnih, cjelodnevnih ili višednevnih radionica, ovisno o temi odnosno tematskoj cjelini, u prostoru društvenog centra na Drenovi. Tijekom radionica koristit će se participativan i interaktivan pristup (kombinacija teorije i iskustvenog učenja prilagođenog principima učenja odraslih osoba). Taj pristup osigurava  svim sudionicima sigurno okruženje za rad, motivaciju i aktivno sudjelovanje, mogućnost  obostrane komunikacije između trenera/ica i sudionika/ica te razmjenu iskustava i savjeta. Tijekom radionica koristit će se različite tehnike i metode koje uključuju: kvalitetna, kratka i jasna izlaganja, različite simulacije, igre, rad na slučaju te različite druge grupne i individualne tehnike i metode prenošenja znanja. Svi sudionici radionica dobivaju unaprijed pripremljene radne materijale. Na kraju svake radionice sudionici će dati usmenu i pismenu povratnu informaciju o provedenoj radionici.

Organizacija radionica

Radionice pripremaju i vode dva trenera/ice. Priprema radionice uključuje izradu detaljne specifikacije radionice (ciljevi i očekivani rezultati/ishodi učenja; plan rada; metodologija; potreban radni materijal), izradu ili prilagodbu prezentacija koje će biti korištene tijekom radionica te drugih obrazovnih materijala koje će sudionici koristiti tijekom radionice ili će ih dobiti na kraju radionice za korištenje u daljnjem radu. Na radionicama će sudjelovati najmanje po 2 predstavnika/ce svake od partnerskih organizacija odnosno najmanje 6 sudionika/ca. To uključuje i dvoje predstavnika Grada Rijeke odnosno djelatnika/ca koji sudjeluju u programima suradnje Grada i organizacija civilnoga društva te uspostavljanju participativnog upravljanja prostornim resursima Grada, prije svega Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Mogućnost sudjelovanja na radionicama bit će otvorena i drugim lokalnim  organizacijama civilnoga društva koje iskažu interes za sudjelovanje. Kriteriji za odabir sudionika radionice iz reda drugih organizacija bit će geografsko područje djelovanja organizacije (Drenova i susjedna naselja) odnosno područje djelovanja organizacije usmjereno na ukupni razvoj lokalne zajednice i uspostavljanje i/ili upravljanje društvenim centrom (za organizacije koje nemaju sjedište na Drenovi i susjednim naseljima). Broj sudionika na pojedinoj radionici bit će ograničen na šesnaest (16). Mentorski program odvijat će se kontinuirano i temeljit će se na individualiziranom pristupu u pružanju informacija i savjeta, nadogradnji znanja i vještina stečenih na radionicama te pružanju podrške u praktičnoj primjeni naučenog tijekom provedbe ovog projekta. Mentorska podrška pružat će se kroz direktnu komunikaciju elektronskom poštom, telefonom ili Skype-om te osobnim susretima

Aktivnost 1.1.1. Edukacija i mentorstvo o projektnom menadžmentu, upravljanju EU projektima i administraciji te monitoringu i evaluaciji projekta

Kroz tri (3) poludnevne radionice u okviru ove aktivnosti sudionicima će se prenijeti specifična znanja i vještine u sljedećim područjima:

 • Projektni menadžment
 • Upravljanje EU projektima i administracija
 • Monitoring i evaluacija

Radionice će biti osmišljene i prilagođene specifičnim potrebama uključenih partnerskih organizacija čime će se one osnažiti za kvalitetnu provedbu i praćenje ovog, ali i budućih projekata.

Ciljevi radionice o projektnom menadžmentu su:

 • Definirati što je projektni menadžment i koja je njegova svrha
 • Predstaviti osnovne elemente i alate projektnog menadžmenta (upravljanje vremenom, novcem i kvalitetom)
 • Utvrditi ulogu i zadatke projektnog menadžera  i projektnog tima
 • Pojasniti vezu između projektnog menadžmenta i uspješne pripreme i provedbe projekta te opisnog i financijskog izvještavanja o provedbi projekta

Ciljevi radionice o upravljanju EU projektima i administraciji su:

 • Upoznati sudionike s administrativnim zahtjevima i obvezama tijekom provedbe projekata financiranih kroz Europski socijalni fond
 • Uspostaviti učinkovit sustav upravljanja provedbom projekta

Ciljevi radionice o monitoringu i evaluaciji projekata su:

 • Opisati svrhu monitoringa i evaluacije projekta
 • Predstaviti način izrade i korištenja monitoring plana
 • Opisati postupak evaluacije projekta
 • Predstaviti tehnike i alate provedbe evaluacije projekta i projektnih aktivnosti

Nakon svake radionice stručnjaci/kinje udruge SMART nastavit će kontinuirano pružati mentorsku podršku članovima projektnog tima radi odgovarajuće praktične primjene stečenih znanja, korištenja izrađenih dokumenata i sustava u nastavku provedbe projekta.

Rezultati navedene aktivnosti bit će:

 1. uspostavljen sustav upravljanja projektom te administriranja i izvještavanja o provedbi projekta,
 2. izrađen operativni plan provedbe projekta te
 3. izrađen plan monitoringa i evaluacije projekta.

Aktivnost 1.1.2. Edukacija i mentorstvo o procjeni potreba u zajednici

Kroz jednu (1) cjelodnevnu radionicu o procjeni potreba u zajednici sudionici će steći znanja i vještine potrebne za uspješnu i kvalitetnu provedbu istraživanja i mapiranje potreba i potencijala zajednice (Element 2, aktivnost 2.1.).

Ciljevi radionice o procjeni potreba u zajednici su:

 • Upoznati sudionike sa značenjem procjene potreba
 • Upoznati sudionike s metodama, tehnikama i alatima procjene potreba u lokalnim zajednicama (anketa, intervjui, fokus grupe, analiza postojeće dokumentacije, direktno promatranje i drugo)
 • Izraditi okviran plan provedbe procjene potreba

Mentorska podrška bit će usmjerena na dopune i dorade metodologije i plana aktivnosti za provedbu istraživanja i mapiranja potreba i potencijala zajednice koji će biti izrađen na radionici, te pružanju podrške u provedbi samog istraživanja (Element 2, aktivnost 2.1.).

Rezultati navedene aktivnosti bit će:

 1. pripremljena metodologija za istraživanje i mapiranje potreba i potencijala zajednice te
 2. izrađen plan aktivnosti  za provedbu istraživanja i mapiranja potreba i potencijala zajednice.

Aktivnost 1.1.3. Edukacija i mentorstvo o menadžmentu volonterskog programa

Kroz dvije (2) dvodnevne radionice o menadžmentu volonterskog programa sudionici će steći specifična znanja i vještine potrebne za smisleno i kvalitetno uključivanje volontera u rad organizacije. Provedba ove radionice omogućit će kvalitetnu pripremu i provedbu volonterskog programa za potrebe društvenog centra ali i uključenih organizacija. Radionica će biti pripremljena i provedena u skladu s Nacionalnim kurikulumom za menadžment volontera.

Ciljevi radionice o menadžmentu volonterskog programa su:

 • Predstaviti ciklus menadžmenta volonterskog programa te njegove glavne faze
 • Predstaviti planiranje uključivanja volontera u rad organizacije i naglasiti ulogu i važnost koordinatora volontera u tom procesu
 • Upoznati sudionike s elementima opisa volonterske pozicije i njegovom izradom
 • Upoznati sudionike sa zakonodavstvom Hrvatske u području volonterstva
 • Upoznati sudionike s različitim metodama pronalaženja i odabira volontera
 • Upoznati sudionike s koncepcijom i značajem orijentacije i edukacije/pripreme volontera
 • Definirati proces supervizije volontera, pojasniti uloge i odgovornosti u organizaciji te pojasniti uloge koordinatora volontera i supervizora
 • Ukazati sudionicima na važnost vrednovanja doprinosa volontera
 • Predstaviti osnovne elemente i tehnike evaluacije rada volontera i volonterskog programa te unaprijediti vještine provedbe evaluacije

Mentorska podrška bit će usmjerena na dopune i dorade na radionici osmišljenog i izrađenog volonterskog programa društvenog centra i njegovu provedbu tijekom ovog projekta. Uz navedeno, mentorska podrška obuhvatit će i upoznavanje sudionika s potvrdom o kompetencijama stečenim kroz volontiranje te standardima kvalitete volonterskih programa.

Aktivnost 1.1.4. Edukacija i mentorstvo o strateškom planiranju, izvorima i tehnikama prikupljanja sredstava, izradi proračuna, pisanju prijedloga projekata za EU fondove

Kroz četiri (4) cjelodnevne radionice u okviru ove aktivnosti sudionicima će se prenijeti specifična znanja i vještine u sljedećim područjima:

 • Strateško planiranje,
 • Izvori i tehnike prikupljanja sredstava
 • Izrada proračuna
 • Pisanje prijedloga projekta za EU fondove

Radionice će biti osmišljene i prilagođene specifičnim potrebama uključenih partnerskih organizacija a svrha provedbe ovih radionica je stvaranje podloge za postizanje financijske i programska održivost društvenog centra i organizacija uključenih u upravljanje istim.

Ciljevi radionice o strateškom planiranju su:

 • Upoznati sudionike s procesom strateškog planiranja i osnovnim elementima strateškog plana
 • Upoznati sudionike s tehnikama analize vanjskog i unutarnjeg okruženja koje se koriste u procesu strateškog planiranja
 • Započeti s promišljanjem misije i vizije društvenog centra, analizom postojeće situacije, analizom korisnika i partnera, te definiranjem strateških smjernica, budućih aktivnosti i pripadajućih rezultata

Ciljevi radionice o izvorima i tehnikama prikupljanja sredstava su:

 • Definirati što je prikupljanje sredstava i predstaviti glavne pristupe u prikupljanju sredstava
 • Predstaviti i objasniti ciklus prikupljanja sredstava
 • Utvrditi moguće izvore sredstava i specifičnosti različitih izvora sredstava
 • Predstaviti različite tehnike i alate prikupljanja sredstava
 • Predstaviti vještine potrebne za prikupljanje sredstava

Ciljevi radionice o izradi proračuna su:

 • Upoznati sudionike s izradom godišnjeg proračuna
 • Upoznati sudionike s izradom projektnog proračuna
 • Postići elementarnu razinu uvježbanosti sudionika radionice u izradi godišnjeg i projektnog proračuna

Ciljevi radionice o pisanju prijedloga projekta za EU fondove su:

 • Definirati što je projekt i predstaviti ključne čimbenike za uspješnu pripremu i provedbe projekta
 • Pojasniti vezu između javnih politika, javnih natječaja za financiranje projekata i prijedloga projekata organizacija civilnoga društva
 • Predstaviti natječajnu i projektnu dokumentaciju za prijavu prijedloga projekta na natječaje iz EU fondova te upoznati sudionike radionice s administrativnim zahtjevima pri izradi i predaji projektnog prijedloga
 • Postići elementarnu razinu uvježbanosti sudionika radionice u popunjavanju pojedinih dijelova opisnog obrasca prijave prijedloga projekta

Mentorska podrška bit će usmjerena na kontinuiranu pomoć u primjeni znanja i vještina stečenih tijekom navedenih radionica u procesu osmišljavanja i izrade dugoročnog, relevantnog i ostvarivog program rada i financiranja društvenog centra po završetku ovog projekta.

Realizacija

Program mentoriranja

No post found


Lenta DCD partneri